Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
I.
Úvodné ustanovenia
 
 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný predávajúcim:
 • obchodné meno: Jozef Kočiško
 • IČO: 30619319
 • IČ DPH: SK1020772808
 • sídlo: Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR
 • zapísaný: Okresný úrad Vranov nad Topľou, Číslo živnostenského registra: 713-1870
 • email: kocisko.jozef@gmail.com
 • telefón: +421905200574
 •                 web:  www.elektrokocisko.sk
 
(ďalej len „predávajúci“)
 1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
 2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.
 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho.
  
II.
Zodpovednosť za vady
 
 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
 6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 7. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
 • mechanickým poškodením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • bežným opotrebením veci (alebo ich častí) spôsobeným ich používaním.
 
III.
Uplatnenie nárokov z vád (reklamácia)
 
 1. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád tovaru u predávajúceho:
 2. a) vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na emailovú adresu kocisko.jozef@gmail.com,
 3. b) spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na emailovú adresu kocisko.jozef@gmail.com
 4. c) osobným uplatnením reklamácie v sídle spoločnosti predávajúceho.
 5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle alebo osobne odovzdá na vyššie uvedenej adrese predávajúceho spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru – faktúru spolu s objednávkou.
 6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:
 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 2. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 4. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.
 
IV.
Nároky z uplatnenej reklamácie 
 
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 2. Ak ideo vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Všetky záručné opravy sú podľa tohto reklamačného poriadku, bezplatné.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániťa ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
 
 
 
V.
Vybavenie reklamácie 
 
 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 3. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 
VI.
Záverečné ustanovenia
 
 1. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. Box. 29, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
 2. V prípade ak si kupujúci v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný tovar po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu predávajúci spôsobom uvedeným v článku V Reklamačného poriadku riadne oznámil vybavenie reklamácie, vyzve predávajúci kupujúceho prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu kupujúceho na vyzdvihnutie si tohto tovaru v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. V prípade ak si kupujúci takýto tovar nevyzdvihne ani v dodatočne určenej lehote podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený takýto tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť. Týmto spôsobom je predávajúci oprávnený postupovať aj v prípade, že si kupujúci neprevezme opakovanú výzvu predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu alebo ak sa táto výzva vráti predávajúcemu ako nedoručená/nedoručiteľná.  Predávajúci vedie o takto získaných peňažných prostriedkoch osobitnú evidenciu s uvedením identifikácie kupujúceho, kedy a za akú hodnotu sa takýto tovar predal a aké náklady vznikli predávajúcemu v súvislosti s jeho speňažením. V prípade ak kupujúci požiada predávajúceho o vydanie takéhoto tovaru po jeho speňažení, predávajúci ho informuje o speňažení a po odpočítaní nákladov, ktoré predávajúcemu v súvislosti so speňažením vznikli, vydá kupujúcemu zvyšnú časť peňažných prostriedkov zo speňaženia.
 3. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách (v knihe reklamácií), pričom v tejto evidencii musí byť uvedené číslo reklamačného zápisu a spôsob vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ svojím podpisom v reklamačnom zápise potvrdí spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto článku.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na predaj tovarov zo strany predávajúceho kupujúcemu v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke elektrokocisko.sk . Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.
 5. Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na e-shope predávajúceho v sekcii elektrokocisko.sk
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený pred jej účinnosťou.
 7. Reklamačný poriadok je platný a účinný odo dňa 22. 11. 2023.